• LÎZINGS
    Firma “Lînes DATORI” piedâvâ 4 lîzinga kompâniju pakalpojumus: “Parex”, “Lateko”, “Inserviss”, “RD Lîzings”. “Parex” un “Lateko” lîzinga noformçðana notiek uz vietas. “Parex” lîzinga noformçðanai ir vajadzîga tikai jûsu pase. Pârçjiem lîzingiem tiek izrakstîts apmaksas rçíins un noformçðana notiek konkrçtajâ lîzinga kompânijâ. Starp citu, praktiski visi datoru modeïi atrodas salonâ, tâpçc lîzinga noformçðana un datora komplekta saòemðanai jums vajadzçs maksimums 30 minûtes.